Senior+


 logo_ddpsenior.png

Dzienny Dom Senior+ w Janowicach Poduszowskich jest miejscem dziennego odpoczynku, rozwoju oraz przede wszystkim miejscem wzajemnej opieki dla osób powyżej 60 roku życia.

Naszym celem jest zaofe­ro­wa­nie wyso­kiej, jako­ści usług i aktyw­no­ści z róż­nych dziedzin życia, dosto­so­wa­nych do potrzeb i moż­li­wo­ści naszych gości. Jeste­śmy prze­ko­nani, że wiek doj­rzały to zarówno czas reflek­sji, dzie­le­nia się swoim doświad­cze­niem z młod­szymi poko­le­niami, jak i czas na zro­bie­nie i pozna­nie tego, na co wcze­śniej nie było dogod­nej okazji. Zaję­cia są pro­wa­dzone przez wykwa­li­fi­ko­wany per­so­nel, który stwa­rza pogodną atmos­ferę zaufa­nia i sza­cunku. Goście Domu mają zapewniony jeden gorący posiłek oraz otrzy­mują stały dostęp do pomocy pie­lę­gniarki, fizjo­te­rapii, a także do zaple­cza kuchen­nego, ćwi­czeń, gier, TV oraz Internetu.

Nad­zór admi­ni­stra­cyjny prowadzi Urząd Gminy w Gnojnie.


Do pobrania:

- formularz zgłoszeniowy

- regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Senior + w Janowicach Poduszowskich

- Klub Senior+ - kwestionariusz zgłoszeniowy

Zdjęcia obiektu:

splus1.jpg splus2.jpg splus3.jpg splus4.jpg splus5.jpg

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

PUCHAR KS. BP JANA PIOTROWSKIEGO DLA MINISTRANTÓW - UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNOJNIE

W roku szkolnym 2016/2017 ministranci – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie brali udział w rozgrywkach piłki halowej juniorów o puchar ks. bp Jana Piotrowskiego – ordynariusza diecezji kieleckiej. więcej»