Dla niesłyszących


Informacja o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824) Urząd Gminy w Gnojnie udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:

- poczta elektroniczna: gmina@gnojno.eu

- faks: 41 353 20 38

- elektroniczna skrzynka podawcza EPUP

- bezpośrednio w sekretariacie urzędu (parter, pokój nr 11).

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Gnojnie przysługuje prawo do skorzystania z usług:

- tłumacza PJM (polski język migowy)

- tłumacza SJM (system językowo – migowy)

- tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie urzędu.

Usługa tłumaczenia migowego jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Wójt Gminy Gnojno zawiadamia o tym osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.


Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

PUCHAR KS. BP JANA PIOTROWSKIEGO DLA MINISTRANTÓW - UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNOJNIE

W roku szkolnym 2016/2017 ministranci – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie brali udział w rozgrywkach piłki halowej juniorów o puchar ks. bp Jana Piotrowskiego – ordynariusza diecezji kieleckiej. więcej»