Dostępność


Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Gnojnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Gnojno (http://gnojno.com.pl).
  • Data publikacji strony internetowej: 15.07.2003 r.
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.05.2015 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (niepoprawna struktura logiczna); takie pliki redaktorzy starają się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;
  • w serwisie istnieją pliki przygotowane jako skany dokumentów papierowych bez funkcji przeszukiwania tekstu; nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;
  • brak przy nagraniach wideo informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu;
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.

Wyłączenia

  • część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna, dokumentacja przetargowa) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych;
  • na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z innych źródeł;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia 07.12.2020 r. - stwierdzono aspekty do poprawy.
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 22.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Informatyk gminny Gnojno, adres poczty elektronicznej gmina@gnojno.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (41)3532038. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno

Do budynku prowadzi wejście od drogi wojewódzkiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. W budynku nie ma wind ani platform schodowych. Brak również toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu obok budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. W jednostce nie ma możliwości skorzystania z języka migowego.

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

PUCHAR KS. BP JANA PIOTROWSKIEGO DLA MINISTRANTÓW - UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNOJNIE

W roku szkolnym 2016/2017 ministranci – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie brali udział w rozgrywkach piłki halowej juniorów o puchar ks. bp Jana Piotrowskiego – ordynariusza diecezji kieleckiej. więcej»