Wiadomości - Gospodarka odpadami

Nowy system odbioru odpadów

Dodał: lchodor Data: 2017-02-00 00:00:00 (czytane: 3744)

Zasady odbierania odpadów i ich segregacji, a także pobierania opłat.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowa ustawa całkowicie zmienia zasady odbierania odpadów i ich segregacji, a także pobierania opłat. Zgodnie z nowelizacją od 1 lipca 2013 roku Gmina Gnojno staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Wspomniana ustawa jest efektem dostosowywania polskiego prawa do ustawodawstwa Unii Europejskiej. W myśl nowych rozporządzeń, obowiązek odbioru odpadów z gospodarstw domowych i innych podmiotów do tego zobowiązanych, ma zostać poddany ściślejszej kontroli, tak by wyeliminować zjawisko „dzikich wysypisk” i inne nieprawidłowości. Monitorowany ma być także proces utylizacji i składowania odpadów. Szczególny nacisk położono na kwestię recyclingu, a zatem segregowania odpadów i odzyskiwania surowców wtórnych.
       Wszystkie zebrane zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w uchwale Nr XXI/361/12 Sejmiku województwa świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012-2018”, a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się przerobić. Już w roku 2013 gmina musi wykazać, iż ogranicza o 50% masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych na składowisko. Następnie do końca roku 2020 gmina zobowiązana jest do wykazania, że zbierane jest selektywnie i przekazywane do recyklingu co najmniej 50% powstających odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W przypadku nie spełnienia przez gminę powyższych wymagań zostanie na nią nałożona kara pieniężna. Dlatego ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy czynnie i prawidłowo uczestniczyli w nowym systemie zbierania odpadów.
       Od dnia 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, tylko będą wnosić opłatę do gminy, która ma zapewnić prawidłowy odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych. Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał lub odbierał i zagospodarowywał odpady od właścicieli nieruchomości.
       Opłata za odbieranie/zagospodarowanie odpadów będzie kształtowała się na dwóch poziomach: jako opłata podstawowa (odpady niesegregowane oddawane razem jako zmieszane) lub opłata obniżona (odpady segregowane - osobno wysegregowane surowce wtórne, a osobno pozostałe odpady z których nie da się już nic odebrać). Opłatą obniżoną będą objęci właściciele nieruchomości, którzy zgodnie z wymogami będą zbierać selektywnie w prawidłowy sposób odpady komunalne. Właściciele nieruchomości nie wywiązujący się z obowiązku prawidłowego zbierania odpadów będą objęci opłatą podstawową. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów będzie się odbywać każdorazowo przy odbiorze odpadów.
       W interesie wszystkich mieszkańców naszej gminy jest prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami. Pozwoli to nie tylko chronić środowisko, ale również oszczędzi nasze wydatki. Wszelkie informacje, wzory, instrukcje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą zamieszczane na stronie internetowej www.gnojno.gminy.com.pl w zakładce „Nowe zasady gospodarowania odpadami”.


ZŁOŻENIE DEKLARACJI

       Wykonując obowiązek ustawowy Rada Gminy Gnojno, w dniu 28 marca 2013 roku podjęła uchwałę Nr XXVIII/187/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Gnojno. Złożenie takiej deklaracji jest obligatoryjne dla każdego właściciela nieruchomości położonej na terenie gminy Gnojno. Na podstawie wypełnionej deklaracji określa się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Gnojnie (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres urzędu, w terminie do 15 maja 2013 roku.
       Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, np. narodziny dziecka, zgon, zmiana miejsca zamieszkania) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
       Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Należy przez to rozumieć zobowiązanie do uiszczenia opłaty na rzecz gminy. Jeżeli takie wpłaty nie będą dokonywane, należności z tego tytułu będą egzekwowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uwaga: złożenie deklaracji zawierającej w swej treści dane niezgodne z rzeczywistością, mające wpływ na uszczuplenie „opłaty śmieciowej” może podlegać karalności na zasadach określonych art. 56 kodeksu karnego skarbowego.
       Deklaracje dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Gnojnie, na stronie internetowej gminy (www.gnojno.gminy.com.pl w zakładce „Nowe zasady gospodarowania odpadami”) oraz w sołectwach u sołtysów.
Nieruchomości zamieszkałe - należy przez to rozumieć nieruchomości przeznaczone do trwałego przebywania osób w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Osoba zamieszkująca na nieruchomości jest to osoba, która zazwyczaj spędza większość czasu przeznaczonego na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
Zabudowa jednorodzinna
       Każdy właściciel nieruchomości zabudowanych zabudową jednorodzinną składa deklaracje zgodnie ze wskazówkami zawartymi w „Informacji o wypełnianiu deklaracji”.
Zabudowa wielorodzinna
       Deklarację składa właściciel nieruchomości, którym - zgodnie z definicją zawartą w ustawie - może być także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. Taka definicja właściciela pozwala, aby w przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację składał zarządca nieruchomości lub spółdzielnia w imieniu mieszkańców. W związku z powyższym należy w przedmiotowej sprawie kontaktować się ze swoimi zarządcami.
       Dla nieruchomości wielolokalowych jest to ta sama deklaracja co dla zabudowy jednorodzinnej, dlatego podczas jej wypełniania należy korzystać ze wskazówek zawartych w „Informacji o wypełnianiu deklaracji”.
Zabudowa mieszana - w części zamieszkała i w części niezamieszkała
       W przypadku nieruchomości tzw. mieszanych, czyli takich, których część jest mieszkalna, a część przeznaczona na działalność gospodarczą, należy złożyć deklarację dla części zamieszkałej. Na odpady z części niezamieszkałej należy zawrzeć oddzielną umowę z firmą odbierającą odpady.
Nieruchomości niezamieszkałe - należy przez to rozumieć obiekty i tereny zgłoszone do podatku od nieruchomości jako działalność gospodarcza, a także przedszkola, szkoły, cmentarze oraz punkty handlowe i gastronomiczne poza lokalem oraz pozostałe obiekty użyteczności publicznej. W tym przypadku właściciel nieruchomości zawiera umowę bezpośrednio z firmą odbierającą odpady komunalne.

OPŁATY

       Metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oparta jest o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka opłaty za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość wynosi:
- stawka podstawowa, stosowana w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów (odpady oddawane razem jako zmieszane) - 8 zł/miesiąc,
- stawka obniżona, stosowana w przypadku selektywnej zbiórki odpadów (osobno oddawane wysegregowane surowce wtórne a osobno pozostałe odpady, z których nie da się już nic odebrać) - 4 zł/miesiąc.
       Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odstępach miesięcznych - do dnia 15 każdego miesiąca - bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy w Gnojnie lub przelewem na konto bankowe gminy Gnojno. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 roku i obejmuje okres od 1 lipca do 31 lipca 2013 roku.
       Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryje koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Środki te posłużą także do utrzymywania stałych punktów selektywnego zbierania odpadów, tzw. PSZOK.

ODBIÓR ODPADÓW

Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (definicja podana za ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
Odpady ulegające biodegradacji - należy przez to rozumieć np. odpady kuchenne, odpady zielone, czyli frakcje odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających m.in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych; z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów.
       Pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, a także pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady, na zasadach ustalonych między firmą odbierającą a właścicielami poszczególnych nieruchomości.
       Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość wytworzonych surowców wtórnych umieszczonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki oraz nie więcej niż jeden pojemnik zmieszanych odpadów komunalnych jednorazowo.
       Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w workach lub pojemnikach (w zależności od tego, w co jest wyposażona nieruchomość) z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki dla poszczególnych frakcji:
-   kolor żółty - odpady posiadające właściwości palne - m.in. gazety, książki, katalogi, worki papierowe, prospekty, tektura, papier pakowy, ścinki drukarskie, opakowania z zawartością lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych, opakowania wielomateriałowe (tzw. kartoniki, opakowania tetra pak po mleku, sokach), puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np. po szamponach, płynach), plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, margarynach), plastikowe koszyczki po owocach, folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe,
-   kolor niebieski - dla odpadów niepalnych - m.in. szkło opakowaniowe (butelki szklane, słoiki), opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka itp.)
-   kolor brązowy - na odpady ulegające biodegradacji, o ile nie są kompostowane na nieruchomości,
-   kolor zielony lub czarny - pozostałe po segregacji odpady zmieszane.
       Zebrane odpady należy następnie przekazać firmie odbierającej odpady komunalne, z którymi gmina Gnojno będzie posiadała podpisaną umowę.
       W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklarował prowadzenie selektywnej zbiórki, a tego nie robi, firma odbierająca odpady ma obowiązek nakleić żółtą kartkę na pojemniku oraz wykonać odpowiednią notatkę i dokumentację fotograficzną, które przekazuje do Urzędu Gminy w Gnojnie w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca, a ten naliczy wyższą opłatę.
       Na terenie Gminy w zamian za uiszczaną „opłatę śmieciową” będzie prowadzona regularna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
       W związku z organizacją nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na terenie gminy Gnojno tworzony jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK . W czasie pracy w/w punktu każdy mieszkaniec gminy Gnojno może nieodpłatnie oddać odpady dostarczając je na własny koszt. Informację o godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej. Informacja ta zamieszczana będzie także w ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.
       Do PSZOK będzie można dostarczyć:
-   zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów poza harmonogramem odbioru z nieruchomości,
-   przeterminowane leki albo zwrócić w aptekach do specjalistycznych pojemników,
-   zużyte baterie (równolegle prowadzone będzie zbiórka w punktach usytuowanych na terenie gminy),
-   chemikalia i akumulatory, pozostałości rozpuszczalników, farb, olejów odpadowych, chemikaliów fotograficznych itp.,
-   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - urządzenia AGD (m.in. urządzenia chłodnicze, pralki, zmywarki, elektryczne kuchenki, urządzenia wentylacyjne, odkurzacze, maszyny do szycia, żelazka, tostery, rozdrabniacze, golarki, zegarki, wagi), zabawki, konsole do gier video, komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania itp., przyrządy do nadzoru i kontroli (m.in. czujniki dymu, regulatory ciepła), sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (m.in. komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, telefony), sprzęt audiowizualny, narzędzia elektryczne i elektroniczne,
-   meble i inne odpady wielkogabarytowe - m.in. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wanny itp.,
-   zużyte opony,
-   odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty;
-   opakowania po środkach ochrony roślin ( istnieje również możliwość zwrotu tych opakowań do punktu sprzedaży środków ochrony roślin).
PSZOK zostanie uruchomiony w I kwartale 2014 r.
Rodzaj pojemników i częstotliwość odbioru
       Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych ustala się następujące rodzaje pojemników i ich minimalną pojemność:
a) worki o pojemności 60 l lub większe,
b) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l lub większe;
c) kontenery o pojemności 1,5 m3, 4,5 m3 lub większe.
       Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie letnim oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie zimowym.            Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów będzie podany do wiadomości mieszkańców przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy oraz będzie dostępny w Urzędzie Gminy w Gnojnie.
            Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o obowiązujących aktach prawnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi znajdują się także na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl.
            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gnojnie, pokój nr 9 lub pod nr telefonu 41 353 20 38 w. 24.

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.87.250.158

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja o opłatach za odbiór odpadów komunalnych

Opłata za odbiór odpadów komunalnych - zasady. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ...